Přeskočit na hlavní obsah stránky

Projekty

- blocktext: | ## Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno – Šablony II **( PROJEKT UKONČEN)** Naše škola realizuje projekt **Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno – Šablony II**, reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013497 podpořený z výzvy MŠMT Šablony II. Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost a inkluze či polytechnické vzdělávání. Dále budeme sdílet zkušenosti z různých školek prostřednictvím vzájemných návštěv. Tímto projektem budou podpořeny nové formy a metody práce pedagoga v předškolním vzdělávání. Projekt je mimo jiné také cílen na zavedení nových metod ve výuce na ZŠ, dále na vedení čtenářských klubů a klubů zábavné logiky. Budeme poskytovat doučování žáků ZŠ ohroženým školním neúspěchem. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU. Administrativní podpora: MAS Mladoboleslavský venkov, z.ú. (image: files/poublicita_sablony_ii.jpg link: files/poublicita_sablony_ii.pdf) *** *** ## Projekt Ovoce a zelenina do škol v ČR Naše škola je již třetím rokem zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, který byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. Na stránkách lze v sekci pro rodiče nalézt i různé recepty pro zdravé vaření, informace o správné výživě školáků i informace o jednotlivých projektech. V sekci pro děti lze nalézt vědomostní hru (link: http://zskostelnihlavno.cz/2016-2017/kozelO2016-2017/kozelOvozel.pdfvozel.pdf text: Kozel Ovozel), omalovánky nebo různé hry zaměřené na správnou výživu. (image: files/srdce_ovoce_s.jpg) (image: files/kozelovozel-1.jpg) (link: https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx text: https://ovocedoskol.szif.cz/) *** *** - **Projekt „Doučování žáků škol“** je financován Evropskou unií – Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. (image: files/nextgenerationeu-300x80.png) (image: files/msmt-e1646140243787-300x168-1.jpg) (image: files/2.png) *** *** - **Projekt „Digitalizujeme školu**“ je financován Evropskou unií – Next Generation EU. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi a digitálními učebními pomůckami pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Do projektu je zapojena základní škola i mateřská škola. *Plakát k projektu: *(file: files/digitalizujeme-skolu-letak.pdf) *** *** - **Projekt „Mléko do škol**“ je zaměřen na podporu zdravé výživy dětí. Žákům je poskytováno mléko a mléčné výrobky zdarma. (image: files/mleko-265x300-1.png) Logo a plakát projektu: (file: files/web-ovozel-mleko-do-skol-1.pdf) _key: textovyeditor _uid: textovyeditor_1582814077700_3858